استاد بهرام منتظری

مسئول کمیته فنی هیئت کونگ فو استان اصفهان
ادرس باشگاه : اصفهان انتهای خیابان بی سیم باشگاه مخابرات
 

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد