استادان پیشکسوت استاد سینا قاصدی حسن م...

پیشکسوتان کونگ فو استان اصفهان استادان  سینا قاصدی حسن مختارزاده و بهرام منتظری
ارزوی سربلندی روز افزون برای این اساتید
 

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد