استاد پییشکسوت حسن مختارزاده مسئول کمی...

استاد پییشکسوت حسن مختارزاده
مسئول کمیته مسابقات هیئت کونگ فواستان اصفهان
www.kungfuesfahan.blogfa.com
rahdansoltani@kfesfahan.com
 

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد